TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con lô về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
15 6 lượt 04 2 lượt 15 18 lượt
26 5 lượt 13 2 lượt 93 17 lượt
60 4 lượt 55 2 lượt 31 15 lượt
00 3 lượt 82 2 lượt 40 14 lượt
14 3 lượt 93 2 lượt 14 13 lượt
16 3 lượt 02 1 lượt 85 13 lượt
18 3 lượt 03 1 lượt 91 13 lượt
67 3 lượt 06 1 lượt 37 12 lượt
89 3 lượt 09 1 lượt 89 12 lượt
90 3 lượt 17 1 lượt 34 11 lượt

Các con lô về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
98 1 lượt 96 1 lượt 79 3 lượt
97 1 lượt 95 1 lượt 68 3 lượt
91 1 lượt 92 1 lượt 65 3 lượt
88 1 lượt 90 1 lượt 51 4 lượt
84 1 lượt 86 1 lượt 41 4 lượt
83 1 lượt 80 1 lượt 77 5 lượt
82 1 lượt 73 1 lượt 63 5 lượt
81 1 lượt 70 1 lượt 49 5 lượt
74 1 lượt 67 1 lượt 47 5 lượt
73 1 lượt 61 1 lượt 19 5 lượt

Các con lô chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Lô tô
03, 09, 11, 17, 23, 25, 39, 44, 47, 48, 54, 56, 58, 59, 63, 66, 68, 70, 76, 77, 78, 79, 80, 85, 92, 95, 96, 99 00, 01, 05, 07, 08, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 91, 94, 97, 98, 99