Xổ số Vietlott Max 4D kỳ quay #0538

Thứ năm ngày 28-05-2020

Lần quay xác định vị trí giải: C-D-B

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất 7061
Giải nhì 1712 6321
Giải ba 4394 8684 6300
Khuyến khích 1 061
Khuyến khích 2 61

Xổ số Vietlott Max 4D kỳ quay #0537

Thứ ba ngày 26-05-2020

Lần quay xác định vị trí giải: D-E-B

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất 3814
Giải nhì 5811 7284
Giải ba 8758 3850 0914
Khuyến khích 1 814
Khuyến khích 2 14

Xổ số Vietlott Max 4D kỳ quay #0

Thứ bảy ngày 23-05-2020

Lần quay xác định vị trí giải: B-G-D

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất 8459
Giải nhì 6306 5813
Giải ba 5201 9156 0697
Khuyến khích 1 459
Khuyến khích 2 59

Xổ số Vietlott Max 4D kỳ quay #0547

Thứ năm ngày 21-05-2020

Lần quay xác định vị trí giải: E-D-G

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất 6241
Giải nhì 5601 4382
Giải ba 5725 5737 0085
Khuyến khích 1 241
Khuyến khích 2 41

Xổ số Vietlott Max 4D kỳ quay #0534

Thứ ba ngày 19-05-2020

Lần quay xác định vị trí giải: C-D-B

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất 2264
Giải nhì 7283 7434
Giải ba 2369 3274 1532
Khuyến khích 1 264
Khuyến khích 2 64

Xổ số Vietlott Max 4D kỳ quay #0545

Thứ bảy ngày 16-05-2020

Lần quay xác định vị trí giải: - - 

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất  
Giải nhì    
Giải ba      
Khuyến khích 1
Khuyến khích 2

Xổ số Vietlott Max 4D kỳ quay #0532

Thứ năm ngày 14-05-2020

Lần quay xác định vị trí giải: A-C-G

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất 4697
Giải nhì 6751 1212
Giải ba 5320 5402 0745
Khuyến khích 1 697
Khuyến khích 2 97

Xổ số Vietlott Max 4D kỳ quay #0531

Thứ ba ngày 12-05-2020

Lần quay xác định vị trí giải: A-B-E

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất 1679
Giải nhì 4095 5549
Giải ba 7047 8339 4091
Khuyến khích 1 679
Khuyến khích 2 79

Xổ số Vietlott Max 4D kỳ quay #0530

Thứ bảy ngày 09-05-2020

Lần quay xác định vị trí giải: A-C-E

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất 5261
Giải nhì 5926 9550
Giải ba 0960 2018 5650
Khuyến khích 1 261
Khuyến khích 2 61

Xổ số Vietlott Max 4D kỳ quay #0529

Thứ năm ngày 07-05-2020

Lần quay xác định vị trí giải: C-A-B

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất 4785
Giải nhì 7749 4356
Giải ba 7977 3812 5988
Khuyến khích 1 785
Khuyến khích 2 85

Xổ số Vietlott Max 4D kỳ quay #0528

Thứ ba ngày 05-05-2020

Lần quay xác định vị trí giải: D-C-A

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất 8656
Giải nhì 5507 0151
Giải ba 6424 9707 7918
Khuyến khích 1 656
Khuyến khích 2 56

Xổ số Vietlott Max 4D kỳ quay #0539

Thứ bảy ngày 02-05-2020

Lần quay xác định vị trí giải: G-A-C

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất 3243
Giải nhì 6088 5040
Giải ba 7113 6499 4080
Khuyến khích 1 243
Khuyến khích 2 43

Xổ số Vietlott Max 4D kỳ quay #0538

Thứ năm ngày 30-04-2020

Lần quay xác định vị trí giải: G-E-A

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất 9841
Giải nhì 7078 6599
Giải ba 9177 7586 0717
Khuyến khích 1 841
Khuyến khích 2 41

Xổ số Vietlott Max 4D kỳ quay #0525

Thứ ba ngày 28-04-2020

Lần quay xác định vị trí giải: G-A-E

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất 8955
Giải nhì 8379 1867
Giải ba 5625 7180 1896
Khuyến khích 1 955
Khuyến khích 2 55

Xổ số Vietlott Max 4D kỳ quay #0524

Thứ bảy ngày 25-04-2020

Lần quay xác định vị trí giải: A-D-C

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất 7509
Giải nhì 0636 2952
Giải ba 0286 0404 3227
Khuyến khích 1 509
Khuyến khích 2 09

Xổ số Vietlott Max 4D kỳ quay #0535

Thứ năm ngày 23-04-2020

Lần quay xác định vị trí giải: - - 

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất  
Giải nhì    
Giải ba      
Khuyến khích 1
Khuyến khích 2

Xổ số Vietlott Max 4D kỳ quay #0523

Thứ ba ngày 31-03-2020

Lần quay xác định vị trí giải: B-A-E

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất 8034
Giải nhì 5078 0410
Giải ba 5691 5467 5783
Khuyến khích 1 034
Khuyến khích 2 34

Xổ số Vietlott Max 4D kỳ quay #0522

Thứ bảy ngày 28-03-2020

Lần quay xác định vị trí giải: E-A-C

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất 2095
Giải nhì 8657 2362
Giải ba 0259 9120 7291
Khuyến khích 1 095
Khuyến khích 2 95

Xổ số Vietlott Max 4D kỳ quay #0521

Thứ năm ngày 26-03-2020

Lần quay xác định vị trí giải: A-C-B

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất 0391
Giải nhì 7927 0342
Giải ba 6164 9216 9929
Khuyến khích 1 391
Khuyến khích 2 91

Xổ số Vietlott Max 4D kỳ quay #0520

Thứ ba ngày 24-03-2020

Lần quay xác định vị trí giải: D-C-A

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất 1257
Giải nhì 7548 2635
Giải ba 7366 4980 4906
Khuyến khích 1 257
Khuyến khích 2 57